lunice prívesky anjeli stojaci prstene pidi-anjelik

Objednávka

1.     Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.katarinkak.sk písomnou formou - objednávka cez e-shop.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom c. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.     Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, e-mail;  názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov c. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.     Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4.     Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hod. od odoslania objednávky. Môže tak urobiť písomne (e-mail: info@katarinkak.sk) alebo telefonicky (tel.: 0918 718 079).

I.              Dodacie lehoty

1.     Väčšina ponúkaného tovaru je skladom. Zásielky sú odosielané do dvoch pracovných dní po prijatí platby (ak platíte prevodom)/ po prijatí objednávky (ak zasielam tovar na dobierku).

2.     Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, alebo sa jedná o výrobu na zákazku, dodacia lehota je písomne dohodnutá so spotrebiteľom vopred. Výrobky, ktoré nie sú skladom, to majú uvedené v popise aj s termínom, v ktorom viem produkt vyrobiť.

II.            Cena, platobné podmienky a prepravné

1.     Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov materiálu.

2.     Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.     Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.      Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)     Osobný odber v Žiline – možné len po predchádzajúcej dohode

b)    cez Slovenskú Poštu, alebo ReMax Courier Service, spol. s r.o

Poštovné zdarma v ránci SR pri objednávke nad 50 €

 

Poštovné v rámci SR je pri objednávke do 49,99 € nasledovné:

Doručenie Slovenskou poštou:

 • šperky a bižutéria – pri platbe vopred 1,50 €/ pri dobierke 2,30€ - pri nákupe viac ako 5 ks platí vyššie poštovné (pri platbe vopred 2,10 €/ pri dobierke 2,90€)
 • stojany na náušnice – pri platbe vopred 2,10€/ pri dobierke 2,90€
 • kozmetika – pri platbe vopred 2,10 €/ pri dobierke 2,90€ (pri nákupe ľahších výrobkov po 1 ks môže byť aj nižšie pri platbe vopred 1,50 €/ pri dobierke 2,30€ )
 • pri kombinácii tovaru v objednávke platí vyššie poštovné
 • ideálne je keď si dáte vecičky "do košíka", spraviť si kalkuláciu ceny poštovného - "odhad ceny poštovného" - ukáže vám cenu za poštovné pri vašej kombinácii produktov v košíku

Doručenie kuriérom - ReMax Courier Service, spol. s r.o:

 • pri platbe vopred na účet 3,50 €/ pri dobierke 4,60 €

Osobný odber je možný v Žiline po dohovore. Pokiaľ máte záujem o osobný odber, kontaktujte ma telefonicky: 0918 718 079 - v pracovné dni 9.00 - 19.00

Doprava do ČR - pre zákazníkov z ČR mám zriadený Fio-účet, do ČR neposielam na dobierku

 • poštovné pre ČR nie je nastavené v e-shope, až pri fakturácii. Podľa cenníka Slovenskej Pošty:
  • doporučený list 2. tr do 100 g - 2,5 €
  • doporučený list 2. tr do 500 g - 3,5 €
  • doporučený list 2. tr do 1000 g - 6,8 €

Doprava do ostatných krajín EU - podľa cenníka Slovenskej Pošty. Nie je nastavené v e-shope, budem vás kontaktovať po vytvorení objednávky.

5.     Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

III.           Preberanie tovaru

1.     Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.     Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.     Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.     Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.     Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV.           Odstúpenie od zmluvy

1.     Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom: info@katarinkak.sk) alebo telefonicky (tel.: 0918 718 079).

2.     Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byt uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odoslané spolu s produktom a dokladom o kúpe na adresu predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.

Produkt nesmie byt poškodený, používaný, musí byt v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3.     Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.     Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V.            Záruka a servis

1.     Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

2.     Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nosením výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou manipuláciou, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3.     V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI.           Záverečné ustanovenia

1.     Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančné náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.     Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.    Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušný zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočné, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa c. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji c. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.     Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 8. 2012.

Prevádzkovateľ

Ing. Katarína Janičinová
Pod Hradiskom 12/3
01331 Divinka

telefón: 0918 718 079

e-mail: info@katarinkak.sk

IČO: 44563850
DIČ: 1072291682

OÚ Žilina - sp.č: OŽP-I/2008/14672-2 re. č. 580-42335

Pozor, na uvedenej adrese sa nenachádza kamenný obchod!

Orgán dozoru

Názov a adresa orgánu dozoru, ktorému činnosť prevádzkovateľa podlieha

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
 tel. č.: 041/ 7632 130 
 fax. č.: 041/ 7632 139 
 e-mail: za@soi.sk

Spracovávanie osobných údajov

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou údajov ktoré sú nevyhnutné pre doručenie vašej zásielky.

Prístup registrovaného kupujúceho obchodu a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný kupujúci. Za zneužitie prístupového hesla nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Informačný systém je registrovaný ÚRADOM NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY pod reg. číslom 201415637.

© katarinakak.sk, OKstránka.sk - tvorba eshopu